Klik hier voor een reisidee naar Nieuw-Zeeland
Klik hier voor een reisidee naar Australië
Lees onze aanbevelingen
Stichting Garantiefonds Reisgelden Australië specialist Calamiteitenfonds Kiwi specialist

Algemene voorwaarden Great Pacific Travel BV 2011-2012

Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING.

Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder

a: Reisorganisator; diegene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1. vervoer, 2. verblijf, 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c: Reiziger; A. de wederpartij van de reisorganisator, B. degene te wiens behoefte de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of C. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

d: Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

e: Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

f: Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 0900-17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoer reizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking op andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Artikel 1, lid 3 De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW

Artikel 1, lid 4 Organisatoren van cruises, lijndienstrondreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3, lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 11.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 2, lid 1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs electronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 2, lid 2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de eisen van artikel 4.

Artikel 2 lid 3 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 2, lid 4
a: de reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst, Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.
b: indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van verdere deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 5
a: Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b: Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisator en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. c: De andere reiziger(s) is/zijn voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 6
a: Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator, zoals b.v. een offerte of reisgids, maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
b: Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die- vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger- op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 2, lid 7 Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: a: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van Euro 33 per boeking (bij eigen vervoerreizen Euro 21,-) per boeking indien kortere dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland; b: communicatiekosten; c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisatie alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: a: de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van euro 37,- per boeking (bij eigen vervoerreizen Euro 24,-) per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland; b: communicatiekosten; c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator.

Artikel 2, lid 8 Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld, Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Artikel 2 lid 9 Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de vertrektijden van de in de reisovereenkomst genoemde vluchten.

Artikel 2 lid 10 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

ARTIKEL 3 BETALING

Artikel 3 lid 1
a: bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dit vooraf aan de reiziger kenbaar.
Artikel 3, lid 2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Artikel 3, lid 3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4 REISSOM

Artikel 4, lid 1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicaties vermeld.

Artikel 4, lid 2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie en/of het uitbrengen van de offerte.

Artikel 4, lid 3 Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 4
a: chartervliegreizen Europa Na de totstandkoming van de reisovereenkomst zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europese bestemmingen en de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.
b: overige reizen Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen. C: In afwijking van het sub a: en b: bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare A: verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen; of B: Extreme verhogingen van de vervoerskosten, kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. GREAT PACIFIC TRAVEL BV en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming wordt bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een voor partijen bindende uitspraak te doen.

Artikel 4, lid 5
a: de reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen, Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b: indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval- binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 5 INFORMATIE

Artikel 5, lid 1 De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie inwinnen mbt o.a. geldigheid van paspoorten, visa, en overige benodigde reisdocumenten en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2 Indien de reiziger de reis niet geheel kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisatie heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend. De reiziger is echter verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens ten behoeven van het verzorgen van deze documenten. Eventuele weigering van het afgeven van de documenten door bevoegde instanties op basis van de gegevens verstrekt door de reizigers kan de reisorganisatie niet worden aangerekend.

Artikel 5 lid 3 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting, en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4 Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden vertrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

Artikel 6 lid 1 De reisorganisator stelt de nodige reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

Artikel 6 lid 2 Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 6 lid 3 a: ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. b: Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 7 lid 1
a: na totstandkomen van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. b: bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad Euro 37,- per boeking (bij eigenvervoer-reizen Euro 24,- indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te vergoeden;
c: Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel) annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 7 lid 2
a: over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden medegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. b: bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

ARTIKEL 8 IN_DE_PLAATSSTELLING

Artikel 8, lid 1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 8, lid 2 De aanmelder, de reiziger, en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1, bedoelde wijzigings- en communicatiekosten end e eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 9 lid 1 Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen vanaf vertrek kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 9, lid 2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: a: bij annulering tot de 42e (exclusief) dag voor de vertrekdag: de aanbetaling b: bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom c: bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom d: bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag (50% van de reissom) e: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag (75% van de reissom) f: bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom, g: bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom

Artikel 9 lid 3
a: organisatoren van cruises, rondreizen, avontuurlijke reizen, en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 2.
b: indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.
c: indien de annuleringskosten hoger zijn dan het bepaalde in artikel 9 lid 2, heeft de reisorganisator het recht deze kosten door te berekenen aan de reiziger.

Artikel 9, lid 4 De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 9, lid 5 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing

Artikel 9, lid 6
a: het annuleren van een overeenkomst door 1 of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b: indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.
c: de sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
d: indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringskosten en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 7 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE TOUROPERATOR

Artikel 10 lid 1 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Artikel 10 lid 2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10 lid 3 Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Artikel 10 lid 4
a: indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voorvloeiende schade voor rekening van de reiziger
b: indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c: indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

ARTIKEL 11 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

Artikel 11, lid 1
a: de reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op 1 of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b: de reiziger kan de wijziging afwijzen.
c: indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
d: indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
e: indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 11, lid 2 In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

Artikel 11, lid 3 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 2. de aard en klasse van de accommodatie; 3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: 1. de samenstelling van het reisgezelschap; 2. de aan de reisorganisatoren bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); 3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; 4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 11, lid 4 Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Artikel 11, lid 5 De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11, lid 6

a: de reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een een termijn van 24 uur (1 werkdag).

b: in dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 werkdagen voor vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

Artikel 11, lid 7 In geval van opzegging op grond van het vorige artikel vergoedt de reisorganisator de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet in begrepen.

Artikel 11, lid 8
a: indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
b: indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.
c : de uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10,11,13,14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 leden 1 en 2.

Artikel 12, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat: a: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of b: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis inbegrepen diensten is betrokken; of c: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen; of d: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13, HULP EN BIJSTAND

Artikel 13, lid 1
a: de reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen.
b: Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reisorganisator noch aan de reiziger zijn toe te rekenen draagt ieder zijn eigen schade. Voor deze reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht, voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR

Artikel 14 lid 1
a: ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de diensverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig beperkt of uitgesloten.
b: de reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annulerings- kostenverzekering en/of als de reiziger lokaal een schikking heeft getroffen met een lokale aanbieder zonder vooraf de reisorganisator hiervan te hebben geïnformeerd.

Artikel 14 lid 2 Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot bedraagt de vergoeding ten hoogste 10% van de de reissom.

Artikel 14, lid 3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de totale aansprakelijkheid van de reisorganisator per reisovereenkomst beperkt tot ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14, lid 4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienst- verleners, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 14, lid 5

a: Great Pacific Travel is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van lokale wetgeving en / of veiligheids voorschriften door de reiziger(s).

a: indien u door wat voor reden dan ook de door u of uw vertegenwoordiger geboekte reis annuleert, dient u dit schriftelijk of per email ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) of per fax (040-2618782) zo spoedig mogelijk te bevestigen. De annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de reisvoorwaarden van Great Pacific Travel BV zijn van toepassing. b: ndien het doorgaan van een reis afhankelijk is van een minimum aantal boekingen en indien dit minimum aantal deelnemers als bepaald door de reisorganisator niet is gehaald, heeft de reisorganisator het recht om de reis te annuleren. c: Great Pacific Travel is verplicht het minimum aantal deelnemers te vermelden op haar website, evenals de datum waarop de annulering i.v.m. het niet bereiken van het minimum aantal reizigers uiterlijk zal gebeuren.