Gildestraat 1 Heerhugowaard +31 40-2618782

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Great Pacific Travel

GreatPacificTravel is een handelsnaam van Style Individuals BV

Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING.
Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder

a: Reisorganisator; diegene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1. vervoer, 2. verblijf, 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c: Reiziger; A. de wederpartij van de reisorganisator, B. degene te wiens behoefte de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of C. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

d: Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

e: Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

f: Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoer reizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking op andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.
Artikel 1, lid 3 De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW
Artikel 1, lid 4 Organisatoren van cruises, lijndienstrondreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3, lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 11.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 2, lid 1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs electronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 2, lid 2 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de eisen van artikel 4.

Artikel 2 lid 3 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 2, lid 4

a: de reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst, Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

b: indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van verdere deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 5

a: Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

b: Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisator en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. c: De andere reiziger(s) is/zijn voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 6

a: Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator, zoals b.v. een offerte of reisgids, maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

b: Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die- vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger- op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
Artikel 2, lid 7 Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: a: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van Euro 33 per boeking (bij eigen vervoerreizen Euro 21,-) per boeking indien kortere dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland; b: communicatiekosten; c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisatie alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: a: de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van Euro 37,- per boeking (bij eigen vervoerreizen Euro 24,-) per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland; b: communicatiekosten; c. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de reisorganisator.

Artikel 2, lid 8 Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld, Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Artikel 2 lid 9 Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de vertrektijden van de in de reisovereenkomst genoemde vluchten.

Artikel 2 lid 10 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

ARTIKEL 3 BETALING

Artikel 3 lid 1

a: bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dit vooraf aan de reiziger kenbaar.
Artikel 3, lid 2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4 REISSOM

Artikel 4, lid 1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicaties vermeld.

Artikel 4, lid 2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie en/of het uitbrengen van de offerte.

Artikel 4, lid 3 Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 4

a: chartervliegreizen Europa Na de totstandkoming van de reisovereenkomst zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europese bestemmingen en de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.

b: overige reizen Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator in afwijking van het bepaalde in lid 3 gedurende het tijdvak vanaf 6 weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen. C: In afwijking van het sub a: en b: bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare A: verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen; of B: Extreme verhogingen van de vervoerskosten, kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. GreatPacific/Lakes-Travel en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming wordt bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een voor partijen bindende uitspraak te doen.

Artikel 4, lid 5

a: de reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen, Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

b: indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval- binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 5 INFORMATIE

Artikel 5, lid 1 De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie inwinnen mbt o.a. geldigheid van paspoorten, visa, en overige benodigde reisdocumenten en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2 Indien de reiziger de reis niet geheel kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisatie heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.

Artikel 5 lid 3 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting, en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4 Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden vertrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

Artikel 6 lid 1 De reisorganisator stelt de nodige reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

Artikel 6 lid 2 Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 6 lid 3 a: ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. b: Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 7 lid 1

a: na totstandkomen van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. b: bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad Euro 37,- per boeking (bij eigenvervoer-reizen Euro 24,- indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te vergoeden;

c: Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel) annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 7 lid 2

a: over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden medegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing.

b: bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. ARTIKEL

8 IN_DE_PLAATSSTELLING

Artikel 8, lid 1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 8, lid 2 De aanmelder, de reiziger, en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1, bedoelde wijzigings- en communicatiekosten end e eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 9 lid 1 Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen vanaf vertrek kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 9, lid 2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a: bij annulering tot de 42e (exclusief) dag voor de vertrekdag: de aanbetaling

b: bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom of indien hoger het aanbetalingsbedrag

c: bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom

d: bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag (50% van de reissom)

e: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag (75% van de reissom)

f: bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom,

g: bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Let op:Er kunnen bij annulering bijkomende kosten worden doorberekend:
* indien bepaalde onderdelen van de reis “non-refundable” zijn, deze kosten worden dan 100% aan u doorberekend
* voor vliegtickets
* bij camperhuur
* bij treinreizen

Artikel 9, lid 3 Vliegtickets

a. bij annulering van losse binnenlandse vluchten gelden altijd annuleringskosten van 100% ongeachte het moment van annuleren.

b. Bij annulering van reeds geprinte/uitgegeven tickets kunnen hogere kosten gelden/in rekening worden gebracht dan vermeld in artikel 9 lid 2, deze kosten kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten.

c: Wanneer extra opties zijn bijgeboekt, zoals option plus pakket of upgrade naar andere klasse kan het voorkomen dat de kosten tot 100% in rekening worden gebracht (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij).

Artikel 9, lid 4 Camperhuur

a. Bij annulering van de camperhuur kunnen naast de annuleringskosten vermeld onder artikel 9 lid 2, extra annuleringskosten in rekening worden gebracht. (afhankelijk van de camperleverancier).

Artikel 9 lid 5

a: organisatoren van cruises,treinreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen, en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 2.

b: indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, treinreizen, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

c: indien de annuleringskosten hoger zijn dan het bepaalde in artikel 9 lid 2, heeft de reisorganisator het recht deze kosten door te berekenen aan de reiziger.

Artikel 9, lid 6 De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 9, lid 7 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing

Artikel 9, lid 8

a: het annuleren van een overeenkomst door 1 of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

b: indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.

c: de sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.

d: indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringskosten en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 9 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE TOUROPERATOR

Artikel 10 lid 1 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Artikel 10 lid 2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10 lid 3 Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.

Artikel 10 lid 4

a: indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voorvloeiende schade voor rekening van de reiziger

b: indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

c: indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

ARTIKEL 11 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

Artikel 11, lid 1

a: de reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op 1 of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

b: de reiziger kan de wijziging afwijzen.

c: indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger

d: indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

e: indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 11, lid 2 In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

Artikel 11, lid 3 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 2. de aard en klasse van de accommodatie; 3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: 1. de samenstelling van het reisgezelschap; 2. de aan de reisorganisatoren bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); 3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; 4. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 11, lid 4 Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

Artikel 11, lid 5 De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 11, lid 6

a: de reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een een termijn van 24 uur (1 werkdag).

b: in dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 werkdagen voor vertrek (bij eigenvervoer-reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

Artikel 11, lid 7 In geval van opzegging op grond van het vorige artikel vergoedt de reisorganisator de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet in begrepen.

Artikel 11, lid 8

a: indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de reisorganisator bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

b: indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.

c : de uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10,11,13,14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 leden 1 en 2.

Artikel 12, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat: a: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of b: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis inbegrepen diensten is betrokken; of c: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen; of d: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13, HULP EN BIJSTAND

Artikel 13, lid 1

a: de reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen.

b: Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
Artikel 13, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reisorganisator noch aan de reiziger zijn toe te rekenen draagt ieder zijn eigen schade. Voor deze reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht, voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR

Artikel 14 lid 1

a: ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de diensverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig beperkt of uitgesloten.

b: de reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annulerings- kostenverzekering en/of als de reiziger lokaal een schikking heeft getroffen met een lokale aanbieder zonder vooraf de reisorganisator hiervan te hebben geïnformeerd.

Artikel 14 lid 2 Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot bedraagt de vergoeding ten hoogste 10% van de de reissom.

Artikel 14, lid 3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de totale aansprakelijkheid van de reisorganisator per reisovereenkomst beperkt tot ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14, lid 4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienst- verleners, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 14, lid 5

a: GreatPacific/Lakes-Travel is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van lokale wetgeving en / of veiligheids voorschriften door de reiziger(s).

ARTIKEL 15, VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 15, lid 1

a: de reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en/of de door de reisorganisator ingehuurde lokale leveranciers van diensten, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

b: iedere reiziger dient zich 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de heenreis- en terugreis bij de reisleiding, of de plaatselijke agent van de reisorganisator of de website van de luchtvaart-maatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 15, lid 2

a: de reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. b: alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 15, lid 3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 leden 1 en 2 te voldoen.

Artikel 15 lid 4 Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 15 lid 5 De reiziger is verplicht om zorgvuldig kennis te nemen van de algemene voorwaarden en contractuele verplichtingen zoals vermeld in de lokaal te ondertekenen huurovereenkomsten voor autohuur en camperhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om de in dit artikel genoemde contractuele verplichtingen strict na te leven. Lokale wetten dienen te worden gerespecteerd.

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende onbillijk is.

ARTIKEL 17 KLACHTEN

Artikel 17, lid 1

a: een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding.

b: is deze niet aanwezig of bereikbaar dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze.

c: de communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. d: indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17, lid 2

a: als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze.

b: indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

c: als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisatie of het boekingskantoor.

d: als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen 1 maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor worden ingediend.

e: indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs electronische wijze bericht.

Artikel 17 lid 3

a: op alle geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. b: indien de reiziger en de reisorganisator geen overeen-stemming kunnen bereiken mbt een schadevergoeding mbt een geschil, heeft deze reiziger het recht om zich binnen een periode van 3 maanden na afloop van de reis te wenden tot de bevoegde rechter. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 18, OVERIGE BEPALINGEN EN INFORMATIE OVER PROCEDURES VOOR, TIJDENS EN NA TERUGKEER VAN UW REIS

Artikel 18 lid 1

a: maatwerkreizen. Op de website van GreatPacific/Lakes-Travel vindt u een aanbod van volledig uitgewerkte reizen en reisschema’s. Indien u aanzienlijk wilt afwijken van deze reisprogramma’s, waarbij “aanzienlijk” betekent dat de reisroute en/of de verblijfstijden per accommodatie en/of het type vervoer, en/of additionele diensten en onderdelen van de reis verschillen , dan beschouwen wij uw reisprogramma als een “maatwerk” reis, een speciaal voor u samengesteld reisprogramma. De prijs van een een maatwerk reisprogramma kan afwijken van de prijs van een standaard reisprogramma. De reiziger wordt mbt de reissom mbt een maatwerk reisprogramma vooraf geïnformeerd in een vrijblijvende offerte. De reissom zal in de praktijk variëren aan de hand van de hoeveelheid werk en de kostenstructuur van het dienstenpakket dat in de maatwerk reis wordt aangeboden.

Artikel 18 lid 2

a: prijzen en voorwaarden Het reisprogramma zoals beschreven op de website en specifiek de genoemde prijzen en voorwaarden mbt de reizen zijn indicatief en vrijbliijvend van aard, tenzij uitdrukkelijk op de website is aangegeven dat de prijzen en voorwaarden bindend, vast of niet indicatief zijn.

Artikel 18 lid 3

a: reisdocumenten GreatPacific/Lakes-Travel zal de reiziger redelijkerwijs van voldoende informatie voorzien, o.a. volgens de bepalingen van artikel 5 van de GreatPacific/Lakes-Travel voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om bij vertrek, en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten (zie o.a. artikel 5 van de GreatPacific/Lakes-Travel reis-voorwaarden), en te controleren of de informatie zoals deze door GreatPacific/Lakes-Travel verstrekt is, correct is. Indien de door GreatPacific/Lakes-Travel verstrekte informatie niet correct is, kan GreatPacific/Lakes-Travel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade mbt deze foutieve informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich voldoende te informeren mbt de laatste officiële voorschriften mbt het al dan niet noodzakelijk zijn van een visum en overige administratieve vereisten. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders van kinderen welke meereizen naar de Australië en/of Niuew Zeeland om ervoor zorg te dragen dat deze kinderen hun eigen geldig paspoort hebben. Let op: het is niet voldoende dat de babies of kinderen zijn bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s), dit kan ertoe leiden dat de toegang tot Australië en/of Nieuw Zeeland wordt geweigerd.

Artikel 18 lid 4

a: correcte gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger(s) om ervoor zorg te dragen dat de gegevens m.b.t. het reisgezelschap, welke worden uitgewisseld met GreatPacific/Lakes-Travel juist en volledig zijn.

b: geldigheidsduur paspoort. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger(s) om in het bezit te zijn van een geldig paspoort met voldoende geldigheidsduur, zijnde een paspoort dat nog minimaal geldig is tot een datum gedefinieerd als 6 maanden na uw geplande terugreisdatum. Let op: paspoorten met een geldigheidsduur van minder dan 6 maanden na de geplande terugreisdatum kunnen worden geweigerd door de desbetreffende autoriteiten.

c: correcte invoer van eTA/eVisitor/NZeTA gegevens; het is de verantwoordelijkheid van reizigers naar Australië en/of Nieuw Zeeland om te voldoen aan de door de Australische en/of Nieuw Zeelandse overheid gestelde eisen mbt de electronische invoer van het eTA/eVisitor/NZeTA formulier. GreatPacific/Lakes-Travel zal u hierover tijdig informeren.

d: borgstelling en creditkaart Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdbestuurder van een voertuig (zoals een huurauto of gehuurde camper) om in
het bezit te zijn van een creditkaart op zijn/haar naam, voorzien van voldoende saldo om aan een eventuele lokaal te betalen borgstelling te kunnen voldoen. GreatPacific/Lakes-Travel is verplicht u voorafgaand aan uw vertrek te informeren over de hoogte van een eventuele lokaal te betalen borgstelling.

Artikel 19

a: onvoorziene situaties
GreatPacific/Lakes-Travel zal eventuele problemen die ontstaan voor, tijdens of na uw reis m.b.t. uw reis, binnen een redelijke termijn, en zo snel als redelijkerwijs mogelijk, proberen op te lossen. Sommige oplossingen vragen uw medewerking en wij gaan ervan uit dat u redelijkerwijs met GreatPacific/Lakes-Travel zal streven naar een zo snel mogelijke en acceptabele oplossing. b: indien u, zonder interventie van GreatPacific/Lakes-Travel en/of zonder GreatPacific/Lakes-Travel vooraf te informeren, een schikking treft met een door GreatPacific/Lakes-Travel ingehuurde leverancier van een dienst, accomodatie of vervoermiddel, vervalt uw recht op compensatie mbt dezelfde klacht door GreatPacific/Lakes-Travel.

Artikel 20

a: alternatieve accomodaties
GreatPacific/Lakes-Travel heeft elke accommodatie voor u speciaal geselecteerd en omschreven. In sommige gevallen, o.a. bij zeer gewilde accomodaties, kan het voorkomen dat kamers moeten worden aangevraagd. In sommige gevallen kan het gebeuren dat het hotel geen accomodaties in de gewenste klasse meer beschikbaar heeft, of geen hotelkamers voor de gecontracteerde prijs meer kan aanbieden en/of kamers aanbiedt voor een minder gunstige prijs. GreatPacific/Lakes-Travel zal in zo’n geval mogelijk een gelijkwaardige accommodatie aanbieden, waarbij meer- of minderkosten zullen worden doorberekend aan de reiziger(s). Indien de aangeboden alternatieve accomodatie niet aan uw wensen voldoet, bent u niet verplicht de aangepaste offerte te aanvaarden.

Artikel 21 speciale verzoeken
GreatPacific/Lakes-Travel zal zo mogelijk voldoen aan speciale wensen welke bij de boeking door de klant kenbaar worden gemaakt. Echter, GreatPacific/Lakes-Travel biedt de reiziger geen garantie dat aan elke wens tegemoet kan worden gekomen. Is het niet mogelijk aan uw wens tegemoet te komen, dan zal GreatPacific/Lakes-Travel u daarvan op de hoogte stellen. Als uw wens zo essentieel is dat een reisovereenkomst enkel zal worden gesloten indien aan deze wens wordt voldaan, dan is sprake van een essentiële voorwaarde, een zogenaamde ESSENTIE, zoals is beschreven in artikel 2, lid 7 van de GreatPacific/Lakes-Travel reisvoorwaarden. Ten aanzien van de accommodatie kan het voorkomen dat U als klant speciale wensen heeft op het gebied van bijvoorbeeld: Roken/niet roken Aantal bedden per kamer Bedden naast elkaar of separaat Etage Locatie t.o.v. de lift Locatie t.o.v. een blikjesautomaat Locatie voorzijde of achterzijde Vegetarische maaltijden Geschiktheid voor rolstoelgebruiker Overige speciale toegevoegde wensen m.b.t. de accommodatie. Indien U zeker wilt zijn dat uw wens m.b.t. het bovenstaande wordt uitgevoerd dan dient U deze wens volgens de GreatPacific/Lakes-Travel reisvoorwaarden om te zetten in een zogenaamde “essentie”. Als u een wens aanduidt als een essentie dan sturen wij een fax met de desbetreffende essentie naar de accommodatie in Australië of Nieuw Zeeland en zijn wij aansprakelijk indien de essentie niet wordt uitgevoerd. In alle andere gevallen zijn wij niet aansprakelijk indien uw wens niet wordt uitgevoerd, aangezien wij afhankelijk zijn van derden. Wij zullen er redelijkerwijs alles aan doen om uw wensen te vervullen. Meer- of minderkosten ten gevolge van het voldoen aan deze wensen, zullen met u worden verrekend. Let aub op: indien u een twee-persoonskamer (gepubliceerd tot maximum twee personen) boekt is het niet mogelijk een essentie aan te vragen voor 2 separate gescheiden bedden. Verder is het niet mogelijk om voor een gepubliceerde 3- of 4-persoonskamer een essentie aan te vragen voor 3 of 4 gescheiden bedden. Ook hier zullen wij er redelijkerwijs alles aan doen om uw wens toch te vervullen, echter een garantie kunnen wij in deze gevallen niet afgeven. GreatPacific/Lakes-Travel heeft het recht u de (beperkte) kosten voor het regelen van een essentie in rekening te brengen, deze bedragen Euro 10,- per essentie per accommodatie, waarbij deze kosten dienen ter dekking van o.a. de administratieve kosten. Deze kosten worden berekend in aanvulling op de esentiekosten zoals beschreven in de GreatPacific/Lakes-Travel reisvoorwaarden. Deze kosten zijn ook verschuldigd als de essentie niet kan worden gerealiseerd en bevestigd.

Artikel 22: lokale wetgeving
De reiziger dient ten allen tijde de locale regel- en wetgeving in acht te nemen en zich van deze regel- en wetgeving op de hoogte te stellen.

Artikel 23: lokale leveranciers
De algemene voorwaarden van de lokale leveranciers vormen een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van GreatPacific/Lakes-Travel. In die gevallen waarin de algemene voorwaarden van GreatPacific/Lakes-Travel strijdig zijn met de algemene voorwaarden van lokale leveranciers, zijn de algemene voorwaarden van GreatPacific/Lakes-Travel van toepassing.

Artikel 24: wijzigingen tijdens uw reis.
Tijdens uw reis is het voor GreatPacific/Lakes-Travel niet mogelijk om wijzigingen in het reisprogramma aan te brengen, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals noodgevallen. Het is voor GreatPacific/Lakes-Travel niet mogelijk ter plaatse door de reiziger getekende autohuur en camperhuurcontracten te wijzigen.

Artikel 25: nabelasting

a: GreatPacific/Lakes-Travel heeft het recht om prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in brandstofprijzen, belastingen (luchthavenbelastingen- en heffingen, alsmede lokale belastingen op verblijfsaccomodatie zoals b.v. de Amerikaanse state tax, mbt autohuur, campers, excursies en overige diensten) alsmede substantiële verhogingen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen na te belasten, conform artikel 4 lid 3 van de GreatPacific/Lakes-Travel reisvoorwaarden. Deze doorbelasting wordt uitgevoerd door middel van een aanvullende nota met een korte omschrijving welke wij uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis naar U zullen versturen.

Artikel 26: niet genoten reisonderdelen.
GreatPacific/Lakes-Travel is niet verplicht u te compenseren voor onderdelen van de reis of diensten m.b.t. de reis waarvan u geen gebruik maakt, zelfs niet als lokale leveranciers u deze garantie op restitutie of compensatie hebben gegeven of enige andere toezegging hebben gemaakt.

Artikel 27: wijziging vertrektijden
Omdat GreatPacific/Lakes-Travel voor exacte vertrek- en aankomsttijden afhankelijk is van derden, lees luchtvaartmaatschappijen, aanvaardt GreatPacific/Lakes-Travel geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wijzigingen in vertrek- en of aankomsttijden.

Artikel 28 procedure annulering

a: indien u door wat voor reden dan ook de door u of uw vertegenwoordiger geboekte reis annuleert, dient u dit schriftelijk of per email (info@GreatPacificTravel.nl) of per fax (040-2618783) zo spoedig mogelijk te bevestigen. De annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de reisvoorwaarden van GreatPacific/Lakes-Travel zijn van toepassing. b: ndien het doorgaan van een reis afhankelijk is van een minimum aantal boekingen en indien dit minimum aantal deelnemers als bepaald door de reisorganisator niet is gehaald, heeft de reisorganisator het recht om de reis te annuleren. c: GreatPacific/Lakes-Travel is verplicht het minimum aantal deelnemers te vermelden op haar website, evenals de datum waarop de annulering i.v.m. het niet bereiken van het minimum aantal reizigers uiterlijk zal gebeuren.

Artikel 29 veiligheid

a: de reiziger(s) is/zijn verplicht de lokale veiligheidsvoorschriften, de wetgeving van het land of van de staat en de aanwijzingen van de lokale politie zo goed mogelijk op te volgen.

Artikel 30 Aanvaarding

a: de reisovereenkomst komt tot stand nadat de reiziger aangeeft, hetzij telefonisch of schriftelijk via email, brief, reservering via het internet, of fax, het aanbod zoals gedaan door GreatPacific/Lakes-Travel te accepteren. Hieropvolgend verstuurt GreatPacific/Lakes-Travel een bevestiging van de overeenkomst, waarna de overeenkomst bindend is als de klant/wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per email of post niet reageert.

b: na het totstandkomen van de reisovereenkomst verstuurd GreatPacific/Lakes-Travel een schriftelijke bevestiging per email, fax of post waarin de elementen die bij de reissom zijn inbegrepen zijn opgesomd. Indien bepaalde zaken niet bij de reissom zijn inbegrepen worden zij door GreatPacific/Lakes-Travel niet vergoed. Dit is het geval bij o.a. parkeergelden, tipgeld, gebruik van de minibar of roomservice in uw hotelkamer, en eventuele overige kosten welke in dit artikel niet worden genoemd. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich voor het totstandkomen van de overeenkomst te informeren over de exacte inhoud van het aanbod van GreatPacific/Lakes-Travel.

Artikel 31 administratieve en overige kosten.
GreatPacific/Lakes-Travel heeft het recht om per reisovereenkomst (m.b.t. 1 of meerdere reizigers) de volgende kosten in rekening te brengen, in toevoeging op de reissom: wijzigingskosten- en handling-fees ter hoogte van euro 37 per wijziging, in het geval van door de klant na boeking gewenste wijzigingen van het hotel, vervoermiddel, naam reiziger(s), aantal personen, heen- of terugreisdatum en/of door de klant gewenste overige additionele diensten. Deze wijzigingskosten worden berekend tot het maximum zoals beschreven in bovenstaand artikel 7 van de algemene reisvoorwaarden.

Artikel 32 betalingsvoorwaarden

a: GreatPacific/Lakes-Travel biedt reizigers de mogelijkheid via electronische overboeking of contant te betalen. Na boeking zal GreatPacific/Lakes-Travel per email of per post een factuur sturen naar de reiziger, waarop de uiterste betalingsdatum van de vereiste aanbetaling staat vermeld.

b: de reiziger is verplicht om de op de factuur beschreven aanbetaling zsm na ontvangst van de factuur te voldoen. Indien een in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum wordt overschreden, ontvangt de klant via email een betalingsherinnering mbt de vereiste (aan)betaling.

c: indien om 19.00 uur op de 3e werkdag na het versturen van de betalingsherinnering, de betaling niet is ontvangen door GreatPacifuic/Lakes-Travel, dan heeft GreatPacific/Lakes-Travel het recht de betreffende reisovereenkomst eenzijdig te ontbinden, en zal er geen sprake meer zijn van enige contractuele verplichting tussen de betrokken reiziger(s) en GreatPacific/Lakes-Travel

d: in het geval van eenzijdige ontbinding van de reisovereenkomst door GreatPacific/Lakes-Travel kan GreatPacific/Lakes-Travel niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en/of gevolgschade van deze eenzijdige opzegging.

e: in het geval van eenzijdige opzegging van de reisovereenkomst door GreatPacific/Lakes-Travel als gevolg van te late of niet uitgevoerde contractuele betalingen door de klant, is de klant verplicht de door GreatPacific/Lakes-Travel te betalen annuleringskosten te vergoeden. Indien de klant de annuleringskosten weigert te vergoeden, zullen deze kosten worden vermeerderd met een boete van 100 Euro per maand totdat de annuleringskosten plus eventuele verschuldigde boete door de klant zijn voldaan.

f: indien tussen het tijdstip van de geplande vertrekdatum en de boeking minder dan 6 weken tijd aanwezig is, zal er geen sprake zijn van een aanbetaling en dient de gehele reissom onmiddelijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan door de reiziger. g: indien er bij sommige reisarrangementen sprake is van afwijkende betalings-, wijzigings- en/of annuleringsvoorwaarden, zijnde afwijkend van de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden beschreven, dan is GreatPacific/Lakes-Travel verplicht deze afwijkende voorwaarden, voordat boeking plaatsvindt, met de klant te bespreken.

Wilt u ook een onvergetelijke reiservaring beleven, vraag uw droomreis aan!

We zijn pas tevreden als u het fantastisch heeft gehad

Offerte aanvragen
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×